21.03. - 27.03.2016

24.03.2016 08:47

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

21.03.

Svätý a veľký pondelok

VPD 17.00

+ Alžbeta, Michal

+ Štefan, Ján, Anna

Paraklis

Utorok

22.03.

Svätý a veľký utorok

14.00

Veľkonočné upratovanie

Streda

23.03.

Svätá a veľká streda Zdržanlivosť od mäsa

VPD

17.00

 

+ rod. Bednárová

* ZBP Stanislav

Sviatosť pomazania chorých

 

Štvrtok

24.03

 

Svätý a veľký štvrtok

17.00

 

Večiereň s liturgiou + Strasti

Piatok

25.03.

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK

Prikázaný sviatok

Zvestovanie Presv. Bohorodičke

Zbierka na Boží hrob

08:00

15.00

Kráľovské hodinky

Sv. liturgia s veľkou večierňou a uložením pláštenice do hrobu

Sobota

26.03.

Svätá a veľká sobota Celodenná adorácia pri Božom hrobe

07.00

 

17.00

Jeruzalemská utiereň

Večiereň s litrugiou Bazila Veľkého

Nedeľa

27.03.

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY

SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE

Zmena času + 1 hodina

05.00

 

10.00

 

 

 

15.00

Utiereň vzkriesenia (požehnanie jedál)

Sv. liturgia-myrovanie (požehnanie jedál deťom)

Paschálna večiereň