2.12.2015 Habakuk, prorok

Pochádzal zo Simeonovho kmeňa. Pôsobil okolo roku 600 pred Kristuom, teda v čase, keď Júdske kráľovstvo po Joziášovej smrti v bitke pri Megidde začalo nábožensky upadať. Hlásal zajatie júdskeho národa a zničenie Jeruzalema Chaldejcami, ale i Božiu všemohúcnosť, ktorá zachraňuje jeho ľud.

Zdroj:  Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.

https://www.acizek.nfo.sk/teolog/saints/texty/12/02habakuk.htm